Zasady wysyłki

 1. ODBIÓR I POMOC W TRANSPORCIE
  1. Odbiór zakupionego Dzieła jest możliwy osobiście po dokonaniu wpłaty pełnej Ceny w terminie uzgodnionym indywidualnie z Kupującym w siedzibie lub magazynie Galerii. Galeria podejmie starania, aby Dzieło było gotowe do odbioru nie później niż 7 dni od zapłaty Ceny.
  2. Przed wydaniem Dzieła Kupującemu lub jego przedstawicielowi, Galeria jest uprawniona do sprawdzenia tożsamości poprzez przedstawienie dowodu potwierdzającego jego tożsamość. Osoba inna niż Kupujący dodatkowo powinna posiadać pisemne upoważnienie do odbioru od Kupującego.
  3. Galeria może zaoferować podstawowe opakowanie Dzieła umożliwiające odbiór osobisty na życzenie Kupującego.
  4. Na wyraźną prośbę Kupującego, Galeria przekaże Dzieło wybranemu przez niego przewoźnikowi. Każde takie powierzenie odbywa się na odpowiedzialność Kupującego i Galeria nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi przez przewoźnika, bądź inne osoby trzecie. Przewoźnik powinien skontaktować się telefonicznie z Galerią, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem.
  5. Kupujący zobowiązany jest odebrać zakupione Dzieło w terminie 30 dni od daty otrzymania Przyjęcia Zamówienia. Po tym terminie Galeria może przesłać zakupione Dzieło do magazynu zewnętrznego (depozyt), na koszt i ryzyko Kupującego. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i rozmiaru Dzieła.
  6. W wypadku Dzieł, co do których przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju, w szczególności obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych, Kupujący zamierzający dokonać wywozu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu Dzieła.