Regulamin Serwisu Internetowego Galerii Art73

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Galeria Art73 przyjmuje za misję przybliżanie szerszej publiczność twórczość współczesnych polskich artystów i promowanie wśród niej mecenatu sztuki poprzez oferowanie do sprzedaży ich prac.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Galerii oraz prawa i obowiązki Galerii i Kupujących w ramach świadczonej przez Galerię komisowej sprzedaży Dzieł na rachunek Artystów prowadzonej drogą elektroniczną, a także świadczenia innych usług opisanych w regulaminie.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu i zakupu Dzieł jest zapoznanie się̨ i zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu bez zastrzeżeń.
  4. Regulamin publikowany jest w Serwisie Galerii pod adresem https://art73.gallery/pages/regulamin, przedstawiany Użytkownikom do akceptacji przed złożeniem Zamówienia lub założeniem Konta, jak również dostępny w siedzibie Galerii.
 2. DEFINICJE
  1. Artysta – autor Dzieła przeznaczonego do sprzedaży komisowej przez Galerię. Na potrzeby Regulaminu przez Artystę rozumie się również inny podmiot będący właścicielem Dzieła i przekazujący je do sprzedaży komisowej.
  2. Cena – prezentowana w Katalogu i Przyjętym Zamówieniu cena sprzedaży Dzieła obejmująca podatek VAT (brutto).
  3. Dzieło – egzemplarz utworu plastycznego lub inny przedmiot kolekcjonerski prezentowany przez Galerię w celu sprzedaży komisowej.
  4. Galeria – Art73 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, kod pocztowy 00-801, wpisaną przez Sąd Rejonowy, Wydział ___ Gospodarczy – KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000870452 o kapitale zakładowym 20000 zł w pełni wniesionym; posiadającą NIP 5272942434, adres email INFO@ART73.PL, nr tel 0048-785558855.
  5. Katalog – aktualny zbiór Dzieł prezentowanych przez Galerię do sprzedaży komisowej.
  6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Galerią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
  7. Konto – bezpłatna usługa prowadzona elektronicznie polegająca na przechowywaniu danych Użytkownika, umożliwiająca w szczególności identyfikację Użytkownika w Serwisie oraz ułatwienia składania przez niego Zamówień i uzyskiwania innych usług świadczonych przez Galerię drogą elektroniczną.
  8. Kupujący – Użytkownik składający oświadczenie woli zawarcia Umowy polegającej na nabyciu Dzieła.
  9. Newsletter – bezpłatna usługa prowadzona elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej polegająca na informowaniu zainteresowanych Użytkowników o wydarzeniach kulturalnych, aktualnym katalogu Galerii.
  10. Polityka Prywatności – przyjęte przez Galerię zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO).
  11. Polityka Cookies – zasady pozyskiwania podstawowych informacji o komputerach korzystających Serwisu.
  12. Przyjęcie Zamówienia – przyjęcie przez Galerię oferty Kupującego na zakup Dzieła stanowiące potwierdzenie jego dostępności i Ceny oraz dowód zawarcia Umowy.
  13. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego Galerii Art73.
  14. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem domeny internetowej art73.gallery, za pomocą którego Galeria prezentuje i prowadzi sprzedaż Dzieł oraz świadczy inne usługi elektronicznie.
  15. Umowa – umowa sprzedaży Dzieła na zasadzie komisu zawierana z Kupującym przez Galerię we własnym imieniu na rzecz Artysty.
  16. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  17. Zamówienie – oferta zakupu Dzieła, którą Kupujący składa za pomocą udostępnionego w Serwisie formularza zamówienia.
 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Galeria w ramach prowadzonego Serwisu świadczy drogą elektroniczną usługi:
   1. sprzedaży komisowej Dzieł na warunkach szczegółowo opisanych w § 3;
   2. informacyjne (Newsletter);
   3. przechowania danych (Konto).
  2. Warunkiem świadczenia usług jest rejestracja Użytkownika w Serwisie polegająca na powierzeniu Galerii danych umożliwiających jego identyfikację i realizację usług w ramach założonego indywidualnie Konta. Niezbędne dane obejmują adres e-mail oraz hasło. Dodatkowo dla celów realizacji usług Użytkownik może podać dodatkowe dane koniecznie do realizacji sprzedaży:
   1. w przypadku Konsumenta: imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu.
   2. w przypadku podmiotu innego niż Konsument: nazwę, dane adresowe, nr telefonu, NIP.
  3. Użytkownik nie może dostarczać do Galerii treści i danych o charakterze bezprawnym, a Galeria udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkownika, nie jest inicjatorem transmisji tych treści, nie usuwa, ani ich nie modyfikuje, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru. W przypadku powzięcia urzędowych lub wiarygodnych informacji o zmieszczeniu treści o charakterze bezprawnym, Galeria jest uprawniona do podjęcia działań opisanych w §2 ust. 4 Regulaminu.
  4. Galeria może odmówić rejestracji, zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika w sytuacji podania niepoprawnych, lub bezprawnych danych, uporczywego lub rażącego naruszania przez niego Regulaminu, a w szczególność używania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w celach mogących stanowić przestępstwo, wykroczenie lub inne naruszenie przepisów prawa, albo zasady współżycia społecznego.
  5. Po rejestracji dane będą przechowywane i używane w sposób zgodny z przepisami prawa, ich charakterem i Polityką prywatności Galerii do czasu wypowiedzenia usługi ich przechowywania (usunięcie Konta), o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione wykonaniem innych usług lub obowiązków prawnych ciążących na Galerii.
  6. Newsletter stanowi dobrowolną usługę informacyjną świadczoną elektronicznie za pomocą Serwisu lub poczty elektronicznej polegająca na cyklicznym informowaniu zainteresowanych Użytkowników o wydarzeniach kulturalnych, które wspiera Galeria oraz o jej aktualnym Katalogu.
  7. Usługi Konto i Newsletter są bezpłatne, świadczone na czas nieokreślony i mogą być wypowiedziane przez Galerię lub Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Ich świadczenie rozpoczyna się po ich zamówieniu (rejestracji) obejmującym ewentualne wyrażenie zgody handlowej i marketingowej na przesyłanie informacji w ramach usługi Newsletter na podany adres email oraz potwierdzenie w pierwszej wiadomości email linku aktywacyjnego (double opt-in).
  8. Realizacja usług za pomocą Serwisu wymaga urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz włączonej obsługa plików cookies.
  9. Galeria informuje, że w ramach prowadzenia Serwisu korzysta z platformy Shopify. Platforma Shopify podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z normami PCI (Level 1 PCI DSS - https://www.shopify.com/security/pci-compliant) i zapewnienia ochrony bezpieczeństwa łączności w sposób zapobiegający przed dostępem do danych osób nieuprawnionych, jednak z uwagi na różnorodność zagrożeń włamania i wycieku danych niezależnych od Galerii zalecamy korzystanie z zabezpieczonych sieci Internet, a w szczególności stosowanie oprogramowania lub technologii kodowania. W przypadku wykrycia nowych rodzajów zagrożenia lub naruszeń, Galeria podejmie środki zaradcze celem przywrócenia normalnego poziomu bezpieczeństwa usług i powiadomi Użytkownika o ewentualnym wycieku danych.
  10. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Informacje o polityce Galerii w zakresie wykorzystania plików Cookies, a w szczególności celu uzyskiwania dostępu do informacji i ich przechowywania, a także możliwości personalizacji ustawień w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym się w Polityce cookies dostępnej na stronie Galerii ________
 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY DZIEŁA
  1. Galeria prowadzi sprzedaż Dzieł prezentowanych w Katalogu publikowanym w Serwisie. Galeria zawiera Umowy w imieniu własnym, lecz na rachunek Artystów (sprzedaż komisowa).
  2. Informacje o Dziełach i Artystach objęte Katalogiem, a w tym Ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 Kodeksu cywilnego, lecz mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. Galeria zachowuje prawo do wycofania Dzieła z Katalogu lub zmiany Ceny do momentu Przyjęcia Zamówienia Kupującego. Zamówienia złożone po wycofaniu Dzieła lub zmianie Ceny uznaje się za nieprzyjęte, o czym Galeria poinformuje Kupującego wraz z ewentualnym zaproszeniem do złożenia nowej oferty po aktualnej Cenie.
  4. Kupujący chcący zawrzeć elektronicznie Umowę powinien złożyć Zamówienie poprzez:
   1. aktywację pola „Dodaj do koszyka” dotyczącego wybranego Dzieła;
   2. aktywację pola „Realizacja zakupu” dotyczącego całego koszyka;
   3. wypełnienie przygotowanego w tym celu formularza;
   4. potwierdzenie jego złożenie aktywacją pola „Zamów”.
  5. Galeria niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni po otrzymaniu Zamówienia zweryfikuje dostępność i aktualne warunki sprzedaży Dzieła, a w przypadku jego pozytywnego wyniku, dokona Przyjęcie Zamówienie. Brak Przyjęcia Zamówienia w terminie wskazanych powyżej należy uznać za wygaśniecie Zamówienia bez zawarcia umowy.
  6. Galeria zastrzega sobie w każdym przypadku prawo nieprzyjęcia Zamówienia, o czym powiadomi Kupującego wskazując na jego przyczynę.
  7. W przypadku Przyjęcia Zamówienia Kupujący obowiązany jest do uiszczenia Ceny w terminach i na zasadach opisanych w § 5, a Galeria do wydania Dzieła na warunkach opisanych w § 6.
  8. Moment zapłaty pełnej Ceny przez Kupującego na nr rachunku bankowego Galerii wskazany w Przyjęciu Zamówienia, stanowi moment przeniesienia własności Dzieła na Kupującego. Galeria zachowuje prawo do wstrzymania się z wydaniem Dzieła do czasu zapłaty pełnej Ceny i przeniesienia własności Dzieła na Kupującego.
 5. CENA I PŁATNOŚCI
  1. Cena zawarta w Przyjęciu Zamówienia stanowi cenę sprzedaży Dzieła brutto (obejmującą podatek VAT) wyrażoną w walucie polskiej (PLN).
  2. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia stanowić ma dalszą odsprzedaż oryginalnych egzemplarzy Dzieła, Cena zostanie powiększona dodatkowo o wynikającą z przepisów prawa opłatę z tytułu tzw. droit de suite na rzecz Artysty będącego autorem Dzieła. Opłata naliczana jest dopiero, gdy cena sprzedaży - ujęta w Katalogu i Zamówieniu - przekroczy równowartość 100 euro i wynosi:
   1. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro,
   2. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro,
   3. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro,
   4. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro,
   5. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro – jednak nie wyższego niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu Przyjęcia Zamówienia lub – w przypadku Przyjęcia Zamówienia w dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kursu euro opublikowanego przez NBP, zaś wysokość opłaty podana w Katalogu ma charakter estymacyjny.
  3. Płatności powinny być realizowane w walucie polskiej (PLN). Płatność w walucie obcej dopuszczalna jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Galerią.
  4. Płatność Ceny ma być dokonana przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego Przyjęcia Zamówienia. Za dzień dokonania płatności uważany jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Galerii lub wręczenia ich przedstawicielowi Galerii. Brak płatności w tym terminie stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności.
  5. Wybór formy płatności dokonywany jest przy składaniu Zamówienia. Płatność może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
   1. gotówką w wypadku osobistego odbioru Dzieła do 15.000 zł;
   2. gotówką za pobraniem w wypadku dostawy Dzieła przez przewoźników do 15.000 zł;
   3. przelewem z góry na rachunek bankowy wskazany w Przyjęciu Zamówienia;
   4. kartą płatniczą;
  6. W przypadku zapłaty przelewem Kupujący w tytule przelewu powinien wskazać tytuł podany w Przyjęciu Zamówienia.
 6. ODBIÓR I POMOC W TRANSPORCIE
  1. Odbiór zakupionego Dzieła jest możliwy osobiście po dokonaniu wpłaty pełnej Ceny w terminie uzgodnionym indywidualnie z Kupującym w siedzibie lub magazynie Galerii. Galeria podejmie starania, aby Dzieło było gotowe do odbioru nie później niż 7 dni od zapłaty Ceny.
  2. Przed wydaniem Dzieła Kupującemu lub jego przedstawicielowi, Galeria jest uprawniona do sprawdzenia tożsamości poprzez przedstawienie dowodu potwierdzającego jego tożsamość. Osoba inna niż Kupujący dodatkowo powinna posiadać pisemne upoważnienie do odbioru od Kupującego.
  3. Galeria może zaoferować podstawowe opakowanie Dzieła umożliwiające odbiór osobisty na życzenie Kupującego.
  4. Na wyraźną prośbę Kupującego, Galeria przekaże Dzieło wybranemu przez niego przewoźnikowi. Każde takie powierzenie odbywa się na odpowiedzialność Kupującego i Galeria nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi przez przewoźnika, bądź inne osoby trzecie. Przewoźnik powinien skontaktować się telefonicznie z Galerią, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem.
  5. Kupujący zobowiązany jest odebrać zakupione Dzieło w terminie 30 dni od daty otrzymania Przyjęcia Zamówienia. Po tym terminie Galeria może przesłać zakupione Dzieło do magazynu zewnętrznego (depozyt), na koszt i ryzyko Kupującego. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i rozmiaru Dzieła.
  6. W wypadku Dzieł, co do których przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju, w szczególności obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych, Kupujący zamierzający dokonać wywozu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu Dzieła.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy obejmującej sprzedaż Dzieła, odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od odbioru Dzieła przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby.
  3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Galerii oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane:
   1. za pomocą dowolnego operatora pocztowego na adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
   2. pocztą elektroniczną na adres: info@art73.gallery
  5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć m.in. poprzez wysłanie wypełnionego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
   1. Umowę tę uważa się za niezawartą;
   2. Galeria zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Galerię. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Galerię przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.Galeria zachowuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Dzieła z lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Konsument zwróci Dzieło na adres: Chmielna 73, 00-801 Warszawa niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Galerię o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument wyśle Dzieło przed upływem tego terminu.
   4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Dzieła;
   5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Dzieła wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Dzieła.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
  1. Galeria dochowa należytej staranności w zakresie wykonywanych usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, a w tym w zakresie dostarczenia Dzieł bez wad i nieprzerwanego świadczenia usług o charakterze ciągłym (Konto i Newsletter). Nie narusza to prawa do przerw w świadczeniu tych usług wynikających z konieczności przeprowadzenia prac technicznych w Serwisie, o czym Galeria poinformuje Użytkowników.
  2. W zakresie sprzedaży komisowej Dzieł Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Dzieła, jak również za jej wady prawne. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów.
  3. W razie stwierdzenia przez Konsumenta występowania wad Dzieła, Galeria ponosi odpowiedzialności w zakresie rękojmi określoną w Kodeksie cywilnym. Zgłoszenia wad będą rozpatrywane w trybie reklamacji.
  4. Reklamacje składać należy pisemnie, na adres Galerii pocztowy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska lub elektronicznie na adres info@art73.gallery, możliwie niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, stanowiącej podstawę reklamacji. W terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, Galeria poinformuje Kupującego pisemnie o sposobie jej rozpatrzenia, przy czym brak odpowiedzi we wskazanym terminie równoznaczny jest z uznaniem reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować imię, nazwisko lub nazwę Kupującego, nr Zamówienia oraz opis wady.
  5. Galeria dołoży starań, aby ewentualne spory, mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, rozpoznane zostały w sposób polubowny. Niezależnie od powyższego, w razie braku dojścia do porozumienia, przysługuje Państwu prawo skierowania sprawy na grunt postępowania mediacyjnego lub sądowego.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Galerii, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest Konsument.
  7. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się̨ o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  8. Jednocześnie Galeria informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę̨ internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Galeria. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: info@art73.gallery, tel. 0048-785558855 lub listownie na adres Galerii.
  2. Dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
   1. wykonania Zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO);
   2. marketingu usług Galerii (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o ofercie handlowej);
   3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 6 lat od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności lub realizacji Zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres istnienia roszczeń z nimi związanych, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Wykonawcę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i rachunkowości.
  4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Stron, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Zamawiającym umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności.
  5. Osobom, których dane zostały przekazane w ramach zlecenia Zamówienia, przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach analizy historii sprzedaży i aktywności na stronie, w celu dostarczenia spersonalizowanej oferty.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
  2. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność, lub skuteczność pozostałych postanowień.
  3. Jakiekolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają opublikowania i udostępnienia w sposób tożsamy z publikacją Regulaminu.
  4. W przypadku, gdy niniejszy Regulamin został sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będzie miał Regulamin w języku polskim.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzą w życie z dniem 20 maja 2021 r.