Polityka zwrotów

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy obejmującej sprzedaż Dzieła, odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od odbioru Dzieła przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby.
  3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Galerii oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane:
   1. za pomocą dowolnego operatora pocztowego na adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
   2. pocztą elektroniczną na adres: info@art73.gallery
  5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć m.in. poprzez wysłanie wypełnionego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
   1. Umowę tę uważa się za niezawartą;
   2. Galeria zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Galerię. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Galerię przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.Galeria zachowuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Dzieła z lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Konsument zwróci Dzieło na adres: Chmielna 73, 00-801 Warszawa niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Galerię o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument wyśle Dzieło przed upływem tego terminu.
   4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Dzieła;
   5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Dzieła wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Dzieła.
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
  1. Galeria dochowa należytej staranności w zakresie wykonywanych usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, a w tym w zakresie dostarczenia Dzieł bez wad i nieprzerwanego świadczenia usług o charakterze ciągłym (Konto i Newsletter). Nie narusza to prawa do przerw w świadczeniu tych usług wynikających z konieczności przeprowadzenia prac technicznych w Serwisie, o czym Galeria poinformuje Użytkowników.
  2. W zakresie sprzedaży komisowej Dzieł Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Dzieła, jak również za jej wady prawne. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów.
  3. W razie stwierdzenia przez Konsumenta występowania wad Dzieła, Galeria ponosi odpowiedzialności w zakresie rękojmi określoną w Kodeksie cywilnym. Zgłoszenia wad będą rozpatrywane w trybie reklamacji.
  4. Reklamacje składać należy pisemnie, na adres Galerii pocztowy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska lub elektronicznie na adres info@art73.gallery, możliwie niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, stanowiącej podstawę reklamacji. W terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, Galeria poinformuje Kupującego pisemnie o sposobie jej rozpatrzenia, przy czym brak odpowiedzi we wskazanym terminie równoznaczny jest z uznaniem reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować imię, nazwisko lub nazwę Kupującego, nr Zamówienia oraz opis wady.
  5. Galeria dołoży starań, aby ewentualne spory, mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, rozpoznane zostały w sposób polubowny. Niezależnie od powyższego, w razie braku dojścia do porozumienia, przysługuje Państwu prawo skierowania sprawy na grunt postępowania mediacyjnego lub sądowego.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Galerii, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest Konsument.
  7. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się̨ o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  8. Jednocześnie Galeria informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę̨ internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.