Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Galerii Art73 prowadzonej za pomocą serwisu dostępnego pod adresem domeny internetowej art73.gallery, zwanego dalej: „Serwisem”.
  2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Art73 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, kod pocztowy 00-801, wpisaną przez Sąd Rejonowy, Wydział ___ Gospodarczy – KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000870452 o kapitale zakładowym 20000 zł w pełni wniesionym; posiadającą NIP 5272942434, adres email INFO@ART73.PL, nr tel 0048-785558855, zwana dalej „Galerią”.
  3. Dane osobowe zbierane przez Galerię za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
  4. Galeria dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
  1. Galeria zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
  2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
   1. rejestracji konta w Serwisie w celu przechowywaniu danych Użytkownika, umożliwiającej jego identyfikację oraz ułatwiającej składanie przez niego zamówień i uzyskiwania innych usług świadczonych przez Galerię drogą elektroniczną - podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. subskrypcji usługi informacyjnej (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną - podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. składania zamówień w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży komisowej - podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje:
   1. adres e-mail;
   2. dane adresowe:
    1. kod pocztowy i miejscowość;
    2. kraj (państwo);
    3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
   3. imię i nazwisko;
   4. numer telefonu.
  4. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
   1. adres e-mail;
   2. dane adresowe:
    1. kod pocztowy i miejscowość;
    2. kraj (państwo);
    3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
   3. imię i nazwisko;
   4. numer telefonu.
  5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
   1. firmę Przedsiębiorcy;
   2. numer NIP.
  6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
  7. Podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie ( prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO -, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  10. Przekazanie danych osobowych do Galerii jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
 3. Podmioty przetwarzające i czas przechowywania
  1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Galeria przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Galerii co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
   1. Podmioty przetwarzające. Galeria korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Galerii. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi prawne dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
   2. Administratorzy. Galeria korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
  2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
   1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Galeria tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Galeria i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
   2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Galeria tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  4. W przypadku dokonania zakupu w Serwisie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
   1. firmie kurierskiej;
   2. firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
   3. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
  5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system ratalny "ratyPayU", jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  8. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  9. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.
  10. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system paypo.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, NIP: 5213705997, Regon 362485126.
  11. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), na jego adres e-mail Galeria będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
  12. W przypadku skierowania żądania Galeria udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  13. Galeria na Stronie Internetowej Serwisu udostępnia wtyczkę "Lubię to" serwisu społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), zwany dalej: Facebook. Za pośrednictwem wtyczki "Lubię to", Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, tj.: system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo Facebook zbiera informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest otwarte na pierwszym planie, czy w tle, lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów, unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub kont, z których korzysta Użytkownik, identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook zbiera informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia, w tym informacje, które za pozwoleniem Użytkownika są uzyskiwane poprzez włączone przez niego ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS Użytkownika, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook gromadzi informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu, z którego korzysta Użytkownik, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci Użytkownika. Jeżeli Użytkownik w trakcie przeglądania Strony Internetowej Galeria używa przeglądarki internetowej, w ramach której jest zalogowany do swojego konta użytkownika Facebook, wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informację o odwiedzinach Strony Internetowej Galeria. Uzyskiwane przez Facebook dane obejmują identyfikator użytkownika w Facebook (znany tylko serwisowi Facebook), odwiedzaną witrynę, datę i godzinę oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest wykorzystanie pozyskanych informacji do spersonalizowania treści prezentowanych na Facebook oraz do doskonalenia usług świadczonych przez Facebook. Jeżeli dodatkowo Użytkownik skorzysta z funkcji „Lubię to” udostępnionej na Stronie Internetowej Galeria czynność ta będzie odnotowane przez Facebook, jako treść, którą Użytkownik preferuje. Jeżeli Użytkownik w trakcie przeglądania Strony Internetowej Galeria używa przeglądarki internetowej, w ramach której nie jest zalogowany do swojego konta na Facebook lub nie ma konta na Facebook, wówczas wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informacje o odwiedzanej stronie, dacie i godzinie odwiedzin oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest udoskonalanie usług świadczonych przez Facebook.
 4. Mechanizm cookies, adres IP
  1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Galeria na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Galerię produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
  2. Galeria wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
  3. Galeria wykorzystuje cookies własne w celu:
   1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4. Galeria wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
   1. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
   2. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
   3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
   4. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
   1. przeglądarka Internet Explorer;
   2. przeglądarka Microsoft EDGE;
   3. przeglądarka Mozilla Firefox;
   4. przeglądarka Chrome;
   5. przeglądarka Safari;
   6. przeglądarka Opera.
  7. Galeria może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Galerię przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji połączeń obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
  8. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 5. Uprawnienia Użytkowników
  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Galerii.
   2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu dotarcia oświadczenia do Galerii.
   3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Galeria zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Galeria może świadczyć jedynie za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Galeria przetwarza jego dane na podstawie prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Galeria, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
   2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
   3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Galeria nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
   2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
    3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Galeria podlega;
    6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Galeria może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Galeria. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Galeria, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Galeria nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
    1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Galeria ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
    2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
    3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
    2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie CSV, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Galeria spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Galeria nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  10. Użytkownik ma prawo żądać od Galeria przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
  11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
  1. Galeria zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Galeria stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Galeria nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
  3. Galeria nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
 7. Zmiany Polityki Prywatności
  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Galeria poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@art73.gallery
  3. Data opublikowania: 21 maja 2021 r.